[iwg_maps]

Language information by Wikipedia.org

 All Languages

 

 

 

A

Albanian

Arabic (Morocco)

Arabic (Syria)

 

B

Bulgarian

 

C

Cantonese

Chinese

Czech

 

D

Dutch

 

E

English

 

F

Finnish

French

Frisian

 

G

Georgian

German

 

H

Hebrew

Hungarian

Hawaiian

 

I

Indonesian

Italian

 

K

Korean

Kurdish

 

L

Lithuanian

 

M

Mandarin

 

N

Norwegian

 

P

Papiamento

Persian

Polish

Portuguese

 

R

Romanian

Russian

 

S

Serbian

Spanish

Slovak

 

T

Turkish

 

U

Urdu

 

V

Venda

Vietnamese

 

X

Xhosa

 

Z

Zulu